Datblygiad Busnes

Datblygiad
Busnes


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Datblygiad Busnes

Ni all busnesau aros yn eu hunfan, mae angen iddynt ddysgu, gwella, addasu a datblygu’n barhaus i sicrhau eu cynaliadwyedd a’u llwyddiant eu hunain. P’un a yw sefydliad yn edrych i dyfu ac ehangu, i amrywio ei weithgareddau addasu i fodloni ffactorau mewnol ac allanol, mae sefydlu arferion busnes da yn allweddol i sicrhau ei ddatblygiad parhaus.

Bydd mabwysiadu arferion busnes cadarn yn helpu i sicrhau llwyddiant sefydliad, o ran ei gynaliadwyedd ariannol a’i enw da gyda chleientiaid, rhanddeiliaid ac arianwyr.

Fel mater o drefn bellach mae disgwyl i sefydliadau ddangos y canlynol:

 • Gweledigaeth a chyfeiriad strategol clir
 • Trefniadau llywodraethu cryf ac arweiniad clir
 • Prosesau a systemau ariannol tryloyw ac agored
 • Rheolaeth a thrywydd archwiliad cadarn
 • Atebolrwydd clir
 • Lefel ofynnol o gydymffurfedd rheoleiddio
 • Ymgysylltu ac ymgynghori effeithiol gyda rhanddeiliaid a chleientiaid

Cyngor arbenigol

Yn Almair, gallwn weithio gyda’ch sefydliad i ddarparu cymorth busnes a chyngor arbenigol ar arferion busnes cadarn i’ch helpu i dyfu o ran gwytnwch ariannol a chynaliadwyedd ac i weithredu fel busnesau effeithiol a/neu fusnesau sy’n tyfu.

Gallwn helpu sefydliadau sy’n dechrau o’r newydd neu sy’n bodoli eisoes gyda:

 • Threfniadau llywodraethu – sefydlu strwythurau cyfreithiol priodol a systemau llywodraethu cymesur
 • Rheoli Ariannol – arbenigedd ariannol profiadol a chyngor proffesiynol arbenigol i’ch helpu i dynnu’r straen allan o reoli’ch cyllid
 • Darparu offer rheoli i’ch helpu gyda chynllunio strategol a datblygu busnes cynaliadwy
 • Cyngor ar Faterion ariannol yn cynnwys Cymorth Gwladwriaethol, caffael a grantiau Llywodraeth

Gellir gweld manylion pellach ar y cymorth penodol y gallwn ei ddarparu ar gyfer pob gweithgaredd drwy glicio ar y ddolen briodol.